počet produktů: 0
cena: 0 CZK
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
počítadlo přístupů
Obchodní partneři

 

Auto inzerce Avízo.cz

Vyberte si kvalitní čistící techniku a stroje značky Karcher.

Bodový systém (přehled bodových ohodnocení)

 

Bodový systém (údaje z roku 2009, slouží pouze k približnému srovnání)

 Řidič na základě dosažení horní hranice povoleného počtu bodů (12) přijde na rok o řidičský průkaz a před jeho získáním bude muset skládat opět zkoušku. Bodové konto ovlivňuje i roční doba bez přestupku, řidič tak sníží své konto čtyřmi body.


 

  • Pokud se na řidičově kontě objeví 12 bodů, je mu odebrán řidičský průkaz
  • Obecní úřad, který vydal řidičský průkaz, zaznamená body do 5 dnů od doručení
  • Informace o uložení pokuty nebo pravomocného rozhodnutí o uložení trestu
  • Řidič musí na požádání obdržet výpis o stavu svého konta – obecní úřad však nemá povinnost v případě změny bodového konta automaticky řidiče informovat
  • Po roce bez bodového přestupku mu bude stav snížen o 4 body, po dalším roce znovu o 4 body
  • Pokud neporuší předpisy tři roky, bude mít zaručeně čisté konto
  • Pokud byl řidič potrestán zákazem řízení a má na svém kontě trestné body, lhůty pro odpočet mu začnou běžet až po skončení zákazu řízení
  • O dosažení (překročení) hranice 12 bodů musí být řidič neprodleně informován
  • Na odevzdání řidičského průkazu má od doručení oznámení pět dnů
  • Podmínkou pro vrácení řidičského oprávnění je doklad o přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 

  Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání.

 

 Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích  Počet bodů

 řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

 7 

 řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky

7

 odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem

 7

 odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví

  7

 odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví

  7

 způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví

  7

 při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč, nebo při které došlo k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody

   7

 

 řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v těle řidiče vyšší než 0,3 ‰, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem

 6

 předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno

 6

při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno

 6

 vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno

 6

řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz

 6

 

 řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích

 5

 řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče

 5

 řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti

 5

 překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec

 5

 nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu

 5

 

 při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky

 4

 při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje

 4

 ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání

 4

 nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě

 4

 překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zvláštních právních předpisů

 4

 řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena

 4

 

  při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí hmotná škoda nižší než 100 000 Kč nebo při které došlo k poškození nebo zničení   součásti nebo příslušenství pozemní komunikace,, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo odmítnutí sepsat společný záznam o dopravní nehodě nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody

 3

 držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla

 3

 překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec

 3

 nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit

 3

 ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého

 3

 překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu

 3

 řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3 ‰

 3

 

 nedovolená jízda po tramvajovém pásu

 2

 porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu

 2

 porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle

 2

 neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil

 2

 porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel

 2

 překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec

 2

 

  nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti stanovené v § 35 odst. 1 zákona o silničním provozu

 1

 neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu

 1

 porušení ustanovení § 32 zákona  o silničním provozu o osvětlení vozidla

 1

 Porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou, porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazových značek B 28 – zákaz zastavení a B 29 - zákaz stání)

 1

 neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením

neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy     1

 1